Naomi Klein


part of the California College of the Arts senior thesis show.